KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

pascal! xem hộ mình với!
#1
thằng em mình nó cop đâu ra đoạn code này nhờ mình giải thích nhưng môn này mình ko biết j cả?
các bạn trên nì giúp mình nhé!

{Tra cuu sach }
Function ChonLoaiTracuu:integer;
var chon:integer;
begin
chon:=-1;
while (chon<0)or(chon>3) do
begin
writeln('Moi ban chon loai tra cuu:');
writeln('Chon 1 de tra cuu theo ten sach');
writeln('Chon 2 de tra cuu theo ten tac gia');
writeln('Chon 3 de tra cuu theo ma sach');
writeln('Chon 0 de thoat');
readln(chon);
if (chon<0) or (chon>3) then
begin
writeln('Ban chon sai roi an enter de chon lai');
readln;
end
else break;
end;
chonloaitracuu:=chon;
end;
{==========================================================================}
function CoXau1TrongXau2(s1: xau200;s2: xau200):boolean;
begin
CoXau1TrongXau2:= Pos(s1,s2)>0;
end;
{==========================================================================}
procedure TraCuuTheoTenSach;
var loaisach: DuLieuLoaiSach;
tentracuu: xau200;
dem:integer;
begin
writeln('Moi ban nhap ten sach muon tim (viet lien khong dau):');
read(tentracuu);
MoFile2(doc);
dem:=0;
while (not eof(f2)) do
begin
read(f2,loaisach);
if (CoXau1TrongXau2(tentracuu,loaisach.tensach)) then
begin
dem:=dem+1;
writeln('Sach: ',loaisach.tensach);
writeln('Tac gia: ',loaisach.tentacgia);
writeln('Ma loai: ',loaisach.maloai);
writeln('So luong: ',loaisach.soluongsach);
writeln;
end;
end;
if(dem=0) then writeln('Sach ban tim khong co trong thu vien');
DongFile2;
readln;
end;
{==========================================================================}
procedure TraCuutheoTacGia;
var loaisach: DuLieuLoaiSach;
tentracuu: xau200;
dem:integer;
begin
writeln('Moi ban nhap ten tac gia muon tim (viet lien khong dau):');
read(tentracuu);
MoFile2(doc);
dem:=0;
while (not eof(f2)) do
begin
read(f2,loaisach);
if (CoXau1TrongXau2(tentracuu,loaisach.tentacgia)) then
begin
dem:=dem+1;
writeln('Sach:',loaisach.tensach);
writeln('Tacgia:',loaisach.tentacgia);
writeln('Ma loai:',loaisach.maloai);
writeln('So luong con:',loaisach.soluongsach);
writeln;
end;
end;
DongFile2;
if(dem=0) then writeln('Sach ban tim khong co trong thu vien');
readln;
end;
{==========================================================================}
procedure TraCuuTheoMaSach;
var loaisach:DuLieuLoaiSach;
matracuu:integer;
dem:integer;
begin
writeln('Moi ban nhap ma loai tra cuu:');
read(matracuu);
MoFile2(doc);
dem:=0;
while(not eof(f2)) do
begin
read(f2,loaisach);
if (matracuu=loaisach.maloai) then
begin
dem:=dem+1;
writeln('Sach: ',loaisach.tensach);
writeln('Tacgia: ',loaisach.tentacgia);
writeln('Ma loai: ',loaisach.maloai);
writeln('So luong con: ',loaisach.soluongsach);
writeln;
end;
end;
Dongfile2;
if(dem=0) then writeln('Sach ban tim khong co trong thu vien');
readln;
end;
{==========================================================================}
procedure Tracuusach;
var loaitracuu:integer;
begin
loaitracuu:=ChonLoaiTraCuu;
case loaitracuu of
1 : TraCuuTheoTenSach;
2 : TraCuuTheoTacGia;
3 : TraCuuTheoMaSach;
end;
end;
Reply
#2
nhìn mà thấy chán, thi 2 lần vẫn chưa qua môn này. chán.
Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai
Đừng để cuộc sống dối trá làm đánh mất.
Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình...
Doubt
Reply
#3
đoạn ct trên là 1 chương trình con trong pascal giúp quản lí thư viện:tra cứu loại sách,tên tác giả,số lượng còn lại trong tv...cái này dễ mà
Reply
#4
Bạn cho đoạn code và pascal à biết nó chạy như thế nào thui mà nhỉ?
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)